Zmiany w obsłudze warstw INTELLICAD 8 – filtrowanie

Nowa wersja INTELLICAD 8.0 wprowadziła wiele nowych możliwości dla zarządzana warstwami. Wprowadzone zostały stany warstw i możliwość filtrowania warstw, co poniżej postaram się opisać.

Filtry warstw przydają się głównie przy dużych rysunkach, które posiadają bardzo dużą liczbę warstw. Zmiana warstwy jest wówczas poszukiwaniem odpowiedniej warstwy na niekończącej się liście. Dla ułatwienia znalezienia czegoś na liście filtry skracają listę warstw w zależności od zdefiniowanego filtra. Można ustalić, że na liście wyświetlane będą wyłącznie warstwy o zdefiniowanym np. kolorze czerwonym. Można pokazać tylko warstwy rysowane np. linią ciągłą lub osią. Ten wybór i definicja filtra nie mają wpływu na rysunek, a wyłącznie na listę warstw dostępną z paska narzędzi Właściwości elementu.

Domyślnie widoczne są wszystkie warstwy, czyli jest stworzony jeden filtr pokazujący wszystkie zdefiniowane warstwy.

icad-w-2

Domyślne ustawienie filtra pokazującego wszystkie warstwy

icad-w-3

Zastosowanie filtru koloru warstw

Tworzyć, modyfikować i zarządzać warstwami możemy w oknie Eksploratora INTELLICAD-a dostępnego z menu Narzędzia lub ikony z paska Właściwości elementu.

icad-n-8

Przykład zadania kilku filtrów

Zacznijmy od zdefiniowania nowego filtru. W tym celu wybieramy ikonę icad-w-ico-n fitr Nowy Filtr właściwości.

icad-w-4

Nazwa filtra powinna określać jego rodzaj. W tabeli Podgląd filtru znajdują się dostępne dla danego filtra warstwy. Na powyższym zrzucie pokazane są wszystkie warstwy, ponieważ nie ma wybranej Definicji filtru. W górnej tabeli określamy opcje warstw, po których program będzie je filtrował. Dla przykładu kliknięcie na puste pole w kolumnie Kolor otworzy okno Kolor, w którym można zadać, jakim kolorem rysowane warstwy mają się pojawiać w tym filtrze. Dla przykładu wybrany został kolor biały.

icad-w-5

Podgląd filtru ma już skróconą listę. Teraz jeszcze można uszczegółowić filtr, pokazując np. rodzaj lub grubość linii albo wyłącznie włączone warstwy.

icad-w-6

icad-w-7

W ten sposób można definiować w projekcie dowolną liczbę filtrów i przełączać się miedzy nimi w oknie Eksploratora INTELLICAD-a.

UWAGA:

W oknie definiowania właściwości filtrów nie ma edycji ustawień warstw: ich koloru, widoczności i definicji linii. Dolna tabela jest wyłącznie podglądem istniejącego stanu.

Jeśli w dokumencie jest utworzonych kilka typów, to ten, który ma być aktywny, musi być zaznaczony w oknie Eksploratora INTELLICAD-a przed jego zamknięciem, tak jak widać to na poniższym zrzucie.

icad-w-8

icad-w-9

UWAGA:

Aktywna warstwa jest widoczna niezależnie od tego, czy jest ona w danym filtrze.

icad-w-ico-n fitrg Ikona Nowy Filtr grup pozwala na wybranie części warstw i ustawienie dla niej kolejnych filtrów. Kliknięcie na ikonę powoduje utworzenie grupy, dwuklik na utworzonej grupie dopiero otwiera listę wszystkich warstw.

icad-w-10

Warstwa, która ma być pokazywana w tej grupie, jest oznakowana zieloną kulką przed nazwą. Aby zmienić domyślną szara kulkę na zieloną, trzeba dwukrotnie kliknąć na warstwę. Po zatwierdzeniu można dla tej grupy warstw dodać dodatkowe filtry wyświetlania.

icad-w-ico-odw filt Ikona Odwróć filtr zmienia zaznaczenie w powyższym oknie i od tej pory w filtrze będą widziane te warstwy, których nie zaznaczyliśmy.

Ustawienia filtrów można eksportować i importować.