Przeskalowanie podkładu geodezyjnego (bmp, jpg, tif)

Skanowane podkłady można wprowadzić do programu:

ArCADia-INTELLICAD 6 poprzez opcję Dodaj obraz… dostępną w menu Przeglądarka obrazów,

ArCADia-INTELLICAD 7 poprzez opcję Dodaj obraz rastrowy… dostępny w menu WstawObraz.

W oknie Proszę wybrać pliku obraz należy wskazać podkład rastrowy do wprowadzenia (plik w formacie BMP, JPG, TIF itd.).

Powyższe okno informuje o wielkości obrazu, którą można wprowadzić w rozmiarze oryginalnym, zmienić przy wprowadzani lub w oknie. Jeśli opcja Określ na ekranie będzie zaznaczona w obu polach Punkt początkowy i Rozmiar, wówczas wprowadzenie obrazu będzie polegało na wskazaniu dwóch punktów: początku (lewego dolnego narożnika) i przekątnej wprowadzanego obrazu (prawego górnego narożnika). Jeśli pola Określ na ekranie będą odznaczone, wówczas można podać współrzędne punktu początkowego i wielkość obrazu lub zatwierdzić wielkość oryginalną poprzez OK i tym samym wprowadzić automatycznie obraz do projektu.

Wprowadzona mapa jest teraz wielkości wskazanej poprzez klikniecie lub wprowadzone (zatwierdzone) dane. Nie jest to wielkość prawidłowa, co można łatwo sprawdzić, mierząc znany nam element budynek lub np. odległość miedzy krzyżykami. Są dwa sposoby na przeskalowanie obrazu: użycie opcji Dopasuj lub Skala.

Sposób pierwszy:

Jeśli mapa ma krzyżyki umieszczone co 50 m, to będą one wielkością odniesienia do skalowania. Jeśli ich nie ma, należy wybrać inny element, którego wielkość znamy i postępować analogicznie do podanego poniżej sposobu przeskalowania do krzyży mapy.

Pod mapą rysujemy poziomą linię o długości 50 m (przy założeniu, że urbanistyka jest rysowana w metrach, linia powinna mieć długość 50 jednostek).

Na mapie rysujemy linię poziomą miedzy dowolnie wybraną parą krzyży.

Linia rysowana pod mapą może być od niej mniejsza lub większa (wszystko zależy, jak została wprowadzona mapa), nie ma to jednak znaczenia, ponieważ zaraz będzie równa z linią wprowadzoną między krzyżykami.

Z opcji modyfikacji wybieramy Dopasuj. Zaznaczamy mapę (klikając na jej krawędź – ramkę) i zatwierdzamy prawym klawiszem myszy lub klawiszem Enter.

W obszarze poleceń mamy:

Określ pierwszy punkt źródłowy:

Wskazujemy początek linii znajdującej się na mapie między krzyżykami (przydatny będzie Końcowy punkt zaczepienia). W obszarze poleceń mamy:

Określ pierwszy punkt docelowy:

Wskazujemy początek linii znajdującej się pod mapą. W obszarze poleceń mamy:

Określ drugi punkt źródłowy:

Wskazujemy koniec linii znajdującej się na mapie między krzyżykami. W obszarze poleceń mamy:

Określ drugi punkt docelowy:

Wskazujemy koniec linii znajdującej się pod mapą. W obszarze poleceń mamy:

Określ trzeci punkt źródłowy:

Program ArCADia-INTELLICAD jest programem trójwymiarowym i dopasować można element nie tylko na płaszczyźnie XY. Przy mapie działamy właśnie na płaszczyźnie XY więc pomijamy trzeci punkt źródłowy poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy lub poprzez Enter. W obszarze poleceń mamy:

Skalować obiekt w oparciu o punkt dopasowania [Tak/Nie] <Nie>:

Wybieramy Tak i mapa została przesunięta i przeskalowana do narysowanej linii.

Linię, która znajdowała się na mapie, można już usunąć.

 

Sposób drugi.

Mierzymy znany element mapy (może być to odległość miedzy krzyżykami lub np. budynek) opcją Odległość (menu Narzędzia-Zapytania). W obszarze poleceń sprawdzamy wynik i go zapamiętujemy lub zapisujemy na kartce. Z opcji modyfikacji wybieramy opcję Skala. Zaznaczamy mapę (klikając na jej krawędź) i zatwierdzamy prawym klawiszem myszy lub klawiszem Enter. W obszarze poleceń mamy:

Punkt bazowy:

Wskazujemy np. lewy dolny narożnik mapy, a w obszarze poleceń mamy:

Skala bazowa/<Współczynnik skali>:

Współczynnik skali to wynik ilorazu tej wartości, która chcemy otrzymać oraz  zmierzone wcześniej odległości.

Jeśli np. mierzona wcześniej odległość między krzyżykami mapy wyniosła 1576.4663, a powinna wynosić 50, to wynik dzielenie 50 : 1576.4663 = 0.03171650… wprowadzamy jako współczynnik skali i zatwierdzamy poprzez prawy klawisz myszy lub Enter.

Dla sprawdzenia można na mapie zmierzyć znaną odległość.

Obie metody nie są w 100% precyzyjne, ponieważ odległość mierzenia jest tylko poprzez wskazanie, a nie punkt zaczepienia. Dlatego można operacje powtórzyć dla większej dokładności.